Beranda > Pertanyaan
Pertanyaan
apakah wanita lebih baik solat di rumah daripada di mesjid?
Agama dan Kepercayaan | Sosial dan Budaya | Kehidupan | Tips Hidup Harian | Tanya Jawab 01/03/11 Diposkan oleh Belum Ada Nama
Jawaban
1 dari 7
Jawab:

Terdapat khilafiyah mengenai boleh tidaknya wanita shalat berjamaah di masjid. Pertama, melarangnya (makruh), seperti Ulama Muta’akhir Hanafiyah. Ini untuk wanita tua dan muda, dengan alasan zaman telah rusak.

Kedua, Membolehkannya (khususnya wanita tua), seperti Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, dengan dalil hadits-hadits. (Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 2/322, Fatawa Al Azhar, 1 / 20 ).

Yang rajih menurut kami pendapat kedua. Ibnu Qudamah menyatakan kemubahannya dengan dalil: dahulu para wanita telah shalat berjamah bersama Nabi SAW. (Ibnu Qudamah, Al Mughni, 2 / 442, Mahmud ‘Uwaidhah, Al Jami’li Ahkam Ash Shalah, 2 / 473).

Namun kebolehan itu diikat dua syarat. Pertama, Ada izin dari suami atau wali (jika belum nikah). Dalilnya Sabda Nabi SAW: “Jika isteri-isterimu meminta izin ke masjid-masjid, maka izinkanlah mereka.” (HR. Muslim, Bukhari, Ahmad, dan Ibn Hibban).

Kedua, Tak memakai wangi-wangian atau semisalnya yang dapat menimbulkan mafsadat bagi wanita. Sabda Nabi SAW: “Janganlah kamu melarang wanita-wanita hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Darimi, dan Baihaqi).

Jadi, jika wanita keluar tanpa izin suami / wali, hukumnya haram. (As Sayyid Al Bakri, I’anah Ath Thalibin, 2 / 5). Namun disunnahkan suami / wali memberikan izin. (Imam Nawawi, Al Majmu’, 4 / 199).

Jika wanita pergi ke masjid dengan wangi-wangian, hukumnya haram. Ibn Hazm menyebutkan jika wanita keluar berjamaah di masjid dengan berhias atau memakai wangi-wangian, mereka bermaksiat kepada Allah. (Ibnu Hazm, Al Muhalla, 4 / 198).

Mana yang lebih utama bagi wanita, shalat di masjid atau di rumah? Ada dua pendapat. Pertama, Yang lebih utama shalat di rumah, baik shalat sendiri (munfarid) atau shalat jamaah. Ini pendapat Ibnu Qudamah (Al Mughni, 3 / 443).

Kedua, Yang lebih utama shalat di rumah, jika shalatnya jamaah, bukan shalat sendiri. Ini pendapat Ibnu Hazm (Al Muhalla, 4 / 197) dan Ulama Syafi’iyah seperti Imam Nawawi. (Al Majmu’, 4 / 198).

Kedua pendapat itu dalilnya Sabda Nabi Muhammad SAW; “Janganlah kamu melarang isteri-isterimu ke masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Thabrani).

Pendapat pertama mengambil keumuman lafal “ Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka” (Wa buyutuhunna khair lahunna)”. Sedang pendapat kedua tidak memberlakukan hadists itu secara umum, namun mengkhususkan hanya shalat jamaah, bukan shalat munfarid.

Jadi pendapat kedua ini menjama’ (menggabungkan) hadits itu dengan hadits keutamaan shalat jamaah, yaitu Sabda Nabi Muhammad SAW: “Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri dengan 27 derajat.” (Bukhari no 609, Muslim no 1038).

Menurut kami, pendapat kedua lebih rajih, karena telah mengamalkan dua dalil, sedang pendapat pertama hanya mengamalkan satu dalil. Kaidah ushuliyyah menyebutkan: “Mengamalkan dua dalil adalah lebih utama daripada meninggalkan satu dalil secara keseluruhan.” (An nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyah, 3 / 492).

Kesimpulannya, hukumnya mubah bagi wanita shalat berjamaah di masjid, dengan syarat ada izin dari suami / wali dan tak memakai wangi-wangian. Yang lebih utama bagi wanita adalah shalat di rumah, jika shalatnya shalat jamaah, bukan shalat sendiri.
01/03/11 Diposkan oleh wahyu candra kurniawan
2 dari 7
Wanita lebih baik sholat di rumah, Demi kenyamanan Ummat......"
Alangkah Indahnya jika berjama'ah dengan sang suami tercinta..........."
01/03/11 Diposkan oleh Belum Ada Nama
3 dari 7
wanita yg sudah berumah tangga, rasanya lebih baik shalat di Rumah. Biar ga keteteran ngerjain kerjaan di rumah
01/03/11 Diposkan oleh Matahari
4 dari 7
ya,h...mmm
04/03/11 Diposkan oleh Pops_of bhe
5 dari 7
Wanita lebih baik sholat di rumah daripada di mesjid, karena ia akan terjaga dari laki-laki yang bukan muhrimnya.
21/07/11 Diposkan oleh princesscutebanget
6 dari 7
di rumah, tapi tidak mengapa shalat di mesjid...
27/10/11 Diposkan oleh Khanza' Asy-Syifaa'
7 dari 7
sep buat kaum hawa nya...sekarang kita membahas kaum adam....ada yang bilang jika kita mendengarkan adzan maka kita harus ke masjid.....apa itu wajib...
01/03/12 Diposkan oleh Belum Ada Nama
Mungkin juga Anda tertarik kepada
Mana lebih baik, menggunakan sapu atau penggunakan penyedot debu?
Lebih baik memberi,daripada menerima apa hayo?
logam lebih cepat menghantarkan panas daripada kayu,karena...?
Daripada berputih mata,lebih baik berputih tulang?
Kenapa xp lebih cepat daripada windows 7
Masuk
Lihat Tanya Jawab dalam tampilan: Seluler | Klasik
©2014 Google - Kebijakan Privasi - Bantuan